Longevity Prayer of Yongzin Lopon Rinpoche

Yonzin_tenzin_namdak

E MA HO,

LAP SUM TENPAI DAG NYID DRO WE GON

KUN HKEN NI WANG NAM ROL GONG CHAL DZOG

DO DE NGAG KYI NE LUG DZOG PA CHHE

TENPA ZIN KYONG THRIN LE NAM PAR DAG

YONGZIN MA WE WANG POR SOL WA DEP